Partnerské instituce

Technická univerzita Opoli, Katedra stavitelství a architektury

Historie Technické univerzity v Opoli sahá až do roku 1959. Od roku 1966 tu graduovalo více než 7000 absolventů. Univerzita zaměstnává více než 740 zaměstnanců, včetně 375 vysokoškolských pedagogů. Pracovníci se podílejí na několika univerzitních výzkumech, prováděných velmi často ve spolupráci se zahraničními partnery, a s mnoha společnostmi, které vědecké výsledky využívají. Výsledkem těchto výzkumů je více než 200 patentů. Akademici provádějí výzkum financovaný KBN a jsou rovněž zapojeni do vzdělávacích a výzkumných programů mezinárodního významu, jako CEEPUS, TEMPUS, COPERNICUS, LEONARDO DA VINCI a SOCRATES – ERASMUS. Zaměstnanci obdrželi prestižní mezinárodní stipendia Bosch Foundation, Humboldt, DAAD, British Council, IREX, stipendium amerického ministerstva zahraničí a další.

Řádné bakalářské studium oboru Architektura a urbanismus na Fakultě stavební Technické univerzity v Opoli bylo zahájeno v akademickém roce 2009/2010. K dnešnímu dni tu studuje 165 studentů. Absolvent oboru AiU – architekt, má ovládat znalosti inženýra i citlivost umělce. Poznatky získané v tomto oboru mají poskytnout široké znalosti technických oborů, včetně schopnosti formování prostoru. Absolventi mají během studia získat znalosti technických, uměleckých, historických a environmentálních předmětů. V procesu vzdělávání, se studenti učí dbát na prostorové uspořádání a vytváření udržitelného životního prostředí, včetně ochrany historických památek. Školní projekty zahrnují architektonické i urbanistické úlohy. Studenti jsou připraveni pracovat samostatně, stejně jako schopni pracovat ve velkém multidisciplinárním týmu. Umělecké cítění studentů není prohlubováno jenom výukou kresby a malby, ale také prostřednictvím výuky v plenéru, četných mezinárodních studentských workshopů doma i v zahraničí, činnosti ve studentských vědeckých spolcích a při studijních cestách do zahraničí.

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra Geografii

Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již v 16. století a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách studuje přes 23 000 studentů, což tvoří celou pětinu obyvatel města Olomouce.  Katedra geografie patří k nejstarším přírodovědným pracovištím na obnovené olomoucké univerzitě. Od svého založení poskytuje vysokoškolské vzdělání pro učitelství zeměpisu na středních školách v několika aprobačních kombinacích. V roce 1997 katedra rozšířila nabídku o studium oboru Geografie-geoinformatika a z části pracoviště pak v roce 2001 vznikla samostatná katedra geoinformatiky. V roce 2003 otevřený obor Mezinárodní rozvojová studia zase umožnil v roce 2007 založení katedry rozvojových studií. Katedra geografie přitom nadále zajišťuje část výuky studentů geoinformatiky i mezinárodních rozvojových studií. Od roku 2006 se na našem pracovišti vzdělávají i studenti odborného studia Regionální geografie. Členové katedry se věnují nejen výuce, ale také odborným aktivitám základního i aplikovaného výzkumu, a to jak v rámci univerzity, tak i ve spolupráci s jinými vysokoškolskými, výzkumnými a profesními pracovišti u nás a v zahraničí. V červnu 2009 katedra přesídlila z původní adresy na třídě Svobody 26 do nově postavené budovy Přírodovědecké fakulty UP na třídě 17. listopadu.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Katedra Architektury

Fakulta stavební je druhou nejmladší fakultou VŠB-TU Ostrava, navazuje však na 166 let starou tradici výuky stavebních disciplín na VŠB. Její vznik 1. 1. 1997 si doslovně vynutil stavební průmysl severní Moravy a Slezska, který každoročně potřebuje cca 200 stavebních inženýrů různých oborů a zaměření. Fakulta poskytuje univerzální stavební vzdělání, rozšířené o problematiku specifickou pro Moravskoslezský region (stavby na poddolovaném území, zahlazování důsledků báňské a průmyslové činnosti, výrobu a zpracování stavebních hmot, dopravní, podzemní a geotechnické stavby aj.). Uplatnění absolventů je všestranné – jako inženýrů stavebních firem, projektantů, pracovníků stavebních úřadů a inženýrských organizací aj. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém podnikání.

Studijní obor: Architektura a stavitelství. Program s oborem stejného názvu je zaměřen tak, aby splňoval požadavky EU na výkon profese architekta. Program je orientován na zvládnutí teoretických a odborných disciplín, umožňujících tvůrčí architektonické a inženýrské přístupy k projektování všech druhů pozemních staveb, jakými jsou budovy obytné, administrativní a výrobní, zemědělské, sportovní a kulturní stavby, výrobní haly, skladiště, obchodní domy apod. Zvláštní pozornost je věnována problémům, které jsou specifické pro Moravskoslezský region – projektování a výstavba, případně rekonstrukce průmyslových objektů a projektování a výstavba pozemních a jiných staveb na poddolovaném území se zvláštním důrazem na ochranu a zlepšení životního prostředí poškozeného průmyslovou činností.